ตัวอย่างผลงาน

ชื่อโครงการ : โรงหีบอ้อยรางเอ 12,000 ตันอ้อยต่อวัน

ลูกค้า : โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

โครงการเสร็จสิ้น : ปี 2015

ชนิดของโครงการ : ขยายกำลังการหีบอ้อย

คำอธิบาย : ทำการออกแบบ ส่งมอบ และติดตั้งชุดลูกหีบใหม่จำนวน 5 ชุด ขนาดกำลัง 12,000 ตันอ้อยต่อวัน. ขอบเขตของงานยังรวมไปถึงงานด้านไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งรวมถึงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม ชุดลุกหีบทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบและติดตั้งโดย คุนหมิง ทั้งหมดด้วยความภาคภูมิใจ