ตัวอย่างผลงาน

ชื่อโครงการ : โรงหีบอ้อยรางบี 18,000 ตันอ้อยต่อวัน

ลูกค้า : โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

โครงการเสร็จสิ้น : ควอร์เตอร์ 4 ปี 2018

ชนิดของโครงการ : ขยายกำลังการหีบอ้อย

คำอธิบาย : ทำการออกแบบ ส่งมอบ และติดตั้งชุดลูกหีบใหม่จำนวน 3 ชุด ขนาดกำลัง 18,000 ตันอ้อยต่อวัน. ขอบเขตของงานยังรวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างทั้งหมดและงานด้านไฟฟ้าเช่นกัน ซึ่งรวมถึงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม. โรงหีบใหม่นี้ออกแบบเพื่อให้สามารถต่อเข้ากับระบบดิฟฟิวเซอร์ของลูกค้า