แบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ, CAD Draft man
 เอกสารประกอบการสมัครงาน